Missie en Visie

Missie
Iedereen doet mee! Wij staan voor gelijke kansen, eigen kracht en maatwerk. Daarom zijn de kernwaarden menswaardigheid en gelijkwaardigheid essentieel voor ons als uitgangspunt. Wij zien iedereen als mens en niet als een product. Wij geloven in ieder als individu.

Visie
The Streetz is een zorg- en welzijnsinstelling die voor alle jeugd & jongeren toegankelijk is. Iedereen is voor ons uniek en gelijkwaardig.

De snelheid van de hedendaagse maatschappij zorgt ervoor dat niet alle jongeren hierin kunnen participeren om welke reden dan ook. Doordat vele jongeren deze aansluiting missen, hebben wij vaak te maken met afstoting, segregatie, verwaarlozing, sociaal isolement, schooluitval en criminaliteit.

Wij leven in een inclusieve en vooral seculaire samenleving, waar nog steeds niet iedereen wordt erkend. Dit zorgt er mede voor dat jongeren die zich gediscrimineerd of uitgesloten voelen, niet de motivatie hebben om mee te kunnen doen.

The Streetz zorgt ervoor dat juist deze jongeren weer verbinding krijgen met de maatschappij door in eerste instantie erkenning en geloof te geven. Wij werken altijd vraaggericht en ondersteunen jongeren in hun zelfontplooiing om zo weer regie te krijgen over hun eigen levenspad. Het geloof in eigen kracht, vertrouwen en zingeving is daarbij zeer belangrijk.

Samenwerken met de keten in de regio is belangrijk, maar ook samenwerking buiten de regio. Wij denken zowel binnen en buiten de kaders om zo tot oplossingen te komen. Per individu kijken wij wat nodig is om weer de aansluiting met de maatschappij te krijgen in welke vorm dan ook, daarbij zijn verbindingen leggen en samenwerking essentieel. Wij hebben elkaar nodig.

Kernwaarden

 • Vertrouwen
 • Erkenning
 • Menswaardigheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Betrokkenheid
 • Rechtvaardigheid
 • Zorgvuldigheid
 • Deskundigheid
 • Transparantie
 • Oplossingsgerichtheid
 • Verbinding
 • Samenwerking